Zaświadczenia Drukuj stronę

Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

 

Uwaga: Od 1 września 2011 r. obowiązuje  wzór formularza NIP-5/W.

 

Podatnik wniosek o potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej składa na formularzu NIP-5/W. Dokument można przesłać  lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Do wniosku załączyć należy dowód opłaty skarbowej w wysokości 21 zł.

 

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego formularza NIP-5/W i wniesieniu opłaty skarbowej Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i  płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), wydaje:

 

- na wniosek podmiotu- zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje,

 

- na wniosek osoby trzeciej- informację o NIP nadanym podmiotowi.

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)


- Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i  płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.)

 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr.225, poz.1635).

 

 

Pozostałe zaświadczenia

 

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego wydaje zaświadczenia zgodnie  z zamieszczoną poniżej  tabelą  na wniosek podatnika o wydanie zaświadczenia, który powinien zawierać:

 

     -  określenie wnioskodawcy: nazwę przedsiębiorstwa, forma prawna, adres siedziby,

 

     -  NIP

 

     -  telefon kontaktowy - stacjonarny,

 

     -  cel wydania zaświadczenia,

 

     -  czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu przed urzędem skarbowym,

 

     -  potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej w wysokości zgodnie z tabelą poniżej:

 

 

Rodzaj zaświadczenia

Wysokość opłaty

(od każdego wydanego egzemplarza)

Certyfikat rezydencji

17 zł

Status przedsiębiorcy

17 zł

O nienaruszeniu w sposób istotny przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat

17 zł

Potwierdzenie czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

21 zł

O spełnieniu warunków wymaganych dla przedstawiciela podatkowego

17 zł

 

UWAGA

 

Zgodnie z § 10 ust 2 i 3 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1726), Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu na żądanie wnioskodawcy wydaje zaświadczenie na przedłożonym przez niego formularzu podatkowym, jeżeli na tym formularzu jest możliwe zamieszczenie adnotacji dotyczącej opłaty skarbowej. Jeżeli przedłożony przez wnioskodawcę formularz, o którym mowa powyżej, jest sporządzony w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym formularzu, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

 

-   przelewem na rachunek bankowy, Miasto Poznań, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20,
61-706 Poznań, ING Bank Śląski SA 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845,

-   gotówkowo u inkasentów lista na stronie internetowej WWW.CITY.POZNAN.PL

 

 

Podstawa prawna:

 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

 

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr.225, poz.1635)

 

- Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054)

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1726)

 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 10).

 

powrót...
Strona główna Kontakt Mapa serwisu